Algemene Voorwaarden2018-06-24T19:08:04+00:00
Downloaden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, contract en overeenkomst tussen Jan-Albert Noordstra Personal Training, hierna te noemen: “JA-PT”, en een opdrachtgever waarop JA-PT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, hierna te noemen ‘Client’, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de JA-PT in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Client wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. JA-PT en Client zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien JA-PT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JA-PT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht onverminderd van toepassing. 

Artikel 2. Activiteiten en doelstelling

 1. JA-PT is specialist op het gebied van bewegen, gezonde leefstijl en vitaliteit. JA-PT biedt een uniek leefstijlprogramma aan met persoonlijke begeleiding en fysieke en mentale coaching.
 2. Personal Training is een individueel afgestemd programma met elementen van training, voeding en leefstijl waarin in veel gevallen een component van fysieke inspanning aanwezig is.
 3. Het programma zal altijd ten doel hebben de Client nee verbetering te geven op fysiek en/of mentaal gebied, en hem of haar de benodigde inzichten te verschaffen om ook op langere termijn de behaalde verbeteringen zelfstandig in stand te kunnen houden.

Artikel 3. Intentieverklaring

 1. Nadat het doel van de training is vastgelegd verklaren zowel JA-PT als Client door ondertekening van het contract samen te werken teneinde het beoogde resultaat binnen de daarvoor gestelde termijn te behalen.
 2. JA-PT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, indien de personal trainer van mening is dat de inzet van Client onvoldoende is het beoogde resultaat te behalen, de overeenkomst, onder retourstorting van (een gedeelte van) de trainingskosten, gelijk aan de nog niet genoten trainingen, te ontbinden. Alle behandelingen, ook van samenwerkende specialisten daaronder begrepen welke de trainer geboden achtte het beoogde te behalen, vallen hieronder.
 3. Indien achteraf mocht blijken dat het beoogde resultaat door verzwegen medische- en/of psychische gebreken niet (volledig) kan worden bereikt heeft JA-PT het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden onverminderd de gehoudenheid van Client om het trainingsbedrag over de gehele overeengekomen periode, te voldoen. 

Artikel 4. Duur en aard van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst wordt afgesloten met een personal trainer welke op het contract met naam wordt genoemd. Deze personal trainer is zelfstandig ondernemer en voert zijn of haar werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid uit.
 2. De aard van deze overeenkomst is dat u deze personal trainer opdracht geeft voor het geven van adviezen en het samenstellen van uw programma op het gebied van training, voeding en of leefstijl en het persoonlijk begeleiden van u bij en gedurende dit programma.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die aangegeven wordt in het contract. De minimale duur van een overeenkomst is in beginsel altijd 3 maanden.
 4. De trainingen worden aansluitend uitgevoerd met een minimale frequentie van één training per week. De periode van overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens tijdige opzegging zoals omschreven in artikel 6 van deze voorwaarden.
 5. JA-PT behoudt altijd het recht om de trainer te wisselen voor een andere trainer.
 6. De overeenkomst tussen JA-PT en Client is op geen enkele wijze overdraagbaar. 

Artikel 5. Risico’s en aansprakelijkheid 

 1. Client onderwerpt zich aan de door JA-PT gegeven instructies en vastgestelde veiligheidsmaatregelen. Indien Client de instructies overtreedt, is zulks een reden om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van de Client om het trainingsbedrag over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.
 2. Client bepaalt altijd zelf in welke mate hij of zij een fysieke inspanning wil aangaan of wil beëindigen.
 3. Client is altijd zelf verantwoordelijk voor de gedane inspanningen, zowel qua training als qua voeding of leefstijl.
 4. Client dient zich ervan bewust te zijn dat hij of zij bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risico’s loopt. Client neemt deze risico’s met het volle bewustzijn.
 5. Client bevestigt hierbij dat hij of zij over voldoende lichamelijke gezondheid om aan het voor hem of haar samengestelde programma deel te nemen en dat hij of zij niet lijdt aan een aandoening die deelname aan dit programma of de resultaten ervan zou kunnen beperken.
 6. Met het oog op Client zijn of haar deelname aan het programma, ontheft Client JA-PT en alle eventuele door JA-PT ingeschakelde derde partijen van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit deelname aan het programma of uit eigen gebruik van de conditie- en krachtapparatuur en -installaties.
 7. Het is voor Client duidelijk dat er een risico op letsel is als gevolg van deelname aan het programma en ontheft hierbij JA-PT en alle eventuele door JA-PT ingeschakelde derde partijen van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en of lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken en letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties, ongeacht de fout.
 8. JA-PT is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiende uit of veroorzaakt door het verzwijgen van medische- en of psychische problemen van Client.
 9. JA-PT is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van deelnemers, die zijn achtergelaten in en de nabijheid van de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd.
 10. Client is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van JA-PT of anderen. 

Artikel 6. Aan- en afwezigheid en annulering

 1. Personal Training sessies die zijn gereserveerd (ingepland) zijn in beginsel bindend.
 2. Geplande sessies dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen.
 3. Client dient altijd 15 minuten vooraf aan de geplande sessie aanwezig en klaar te zijn.
 4. Ingeplande sessies worden door de personal trainer geannuleerd indien Client meer dan 15 minuten te laat is. Sessies die om deze reden worden geannuleerd worden afgeboekt als volledige sessie en als zodanig doorberekend aan Client.
 5. Vertragingen bij het starten van een geplande sessie zijn geen reden om de sessie uit te breiden buiten de resterende duur van de ingeplande tijd van de sessie.
 6. Annuleren van een ingeplande sessie dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden.
 7. Gemiste afspraken zonder tijdig bericht of opgaaf van reden worden niet gerestitueerd. Het is Client zijn of haar verantwoordelijkheid om de sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.
 8. Bij afwezigheid als gevolg van ziekte of enige andere reden, wordt de eerste sessie waarop Client afwezig is, volledig doorberekend aan Client. Eventuele volgende sessies waarop Client afwezig is worden voor 50% doorberekend.
 9. In bijzondere gevallen en in gevallen van overmacht, zoals in het geval van een oproep tijdens bereikbaarheidsdiensten, kan een uitzondering op bovenstaande worden gemaakt. De toepasselijkheid van deze uitzondering is in elk geval onderhevig aan de beoordeling van JA-PT.

Artikel 7. Opschorting, opzegging en inhalen

 1. In geval van vakantie of verwachte langdurige afwezigheid kan een opschorting van contract en betaling worden aangevraagd, Tijdens de periode van opschorting worden er geen kosten in rekening gebracht.
 2. Opschorting dient minimaal 4 weken voor de ingang van de afwezigheid schriftelijk of telefonisch te worden gedaan, of zo kort voor de ingang van de afwezigheid als redelijkerwijs mogelijk is.
 3. Tijdens de periode van opschorting houdt JA-PT zich het recht voor andere cliënten op het opgeschorte trainingsmoment in te plannen.
 4. Het opzeggen van de overeenkomst dient altijd schriftelijk te geschieden en minstens 4 weken voor de laatste dag van de overeenkomst te geschieden.
 5. Het inhalen van gemiste sessies kan in overleg met JA-PT worden gedaan met inachtneming van de reeds bestaande planning en faciliteiten.
 6. In sommige situaties kan een uitzondering op bovenstaande worden gemaakt. De toepasselijkheid van deze uitzondering is in elk geval onderhevig aan de beoordeling van JA-PT.

Artikel 8. Betalingen

 1. Sessies dienen telkens ter vooruitbetaling te worden voldaan.
 2. JA-PT draagt er zorg voor dat Client rond de 15e van de maand de nota voor de eerstvolgende maand krijgt gepresenteerd. Betaling van het factuurbedrag moet zoveel mogelijk voor de 1e dag van de volgende maand, maar altijd binnen veertien dagen na factuurdatum worden voldaan op de rekening van Jan-Albert Noordstra Personal Training, rekeningnummer NL39 ABNA 0613 5137 03 van de ABN Amro te Dokkum, onder vermelding van factuurnummer.
 3. Eventuele gemiste sessies, mits deze voldoen aan het gestelde genoemd in Artikel 7 van deze Voorwaarden, zullen steeds bij de eerstvolgende nota worden verrekend. In het geval de afwezigheid plaatsvindt in de laatste periode van een samenwerking en er geen volgende nota is, zal JA-PT er zorg voor dragen dat de Client een creditnota ontvangt en het te verrekenen bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de creditnota terug wordt gestort op de bij JA-PT bekende bankrekening van Client.
 4. De kosten zijn gebaseerd op de tarieven zoals vermeld op de website van JA-PT (www.janalbertnoordstra.nl). Alle bedragen zijn inclusief BTW, tenzij duidelijk anders aangegeven. Mocht de training op een andere locatie dan gebruikelijk worden gegeven dan vindt er een toeslag plaats van €0,29 per gereden km, gerekend vanaf de woning van de personal trainer van en naar de plaats waar de training zal worden gegeven.
 5. Tarieven kunnen altijd eenzijdig door JA-PT worden aangepast. Dit zal door JA-PT voor of tijdens de 15e van de eerstvolgende maand aan Client worden medegedeeld. Tariefwijzigingen zijn vanaf de 1e van de daarop eerstvolgende maand van toepassing.