Algemene Voorwaarden 2018-01-08T13:01:03+00:00
Downloaden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, contract en overeenkomst tussen Jan-Albert Noordstra Personal Training, hierna te noemen: “JA-PT”, en een opdrachtgever waarop JA-PT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de JA-PT in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. JA-PT en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien JA-PT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JA-PT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2. Status
Jan-Albert Noordstra Personal Training (hierna vermeld onder JA-PT), opgericht op 1 december 2016.

Artikel 3. Activiteiten en doelstelling
JA-PT is een specialist op het gebied van bewegen, gezonde leefstijl en vitaliteit. JA-PT biedt een uniek leefstijlprogramma aan met persoonlijke begeleiding, fysieke- en mentale coaching. Na een uitgebreid intakegesprek wordt besloten of en zo ja welke specifieke training zal kunnen worden gevolgd en hoe de persoonlijke trainer zal begeleiden.

Artikel 4. Intentieverklaring
Nadat het doel van de training is vastgelegd verklaren zowel JA-PT als trainee door ondertekening van het Personal Training Contract samen te werken teneinde het beoogde resultaat binnen de daarvoor gestelde termijn te behalen. JA-PT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, indien de personal trainer van mening is, dat de inzet van trainee onvoldoende is het beoogde resultaat te behalen, de overeenkomst, onder retourstorting van (een gedeelte van) de trainingskosten, gelijk aan de nog niet genoten trainingen, te ontbinden. Alle behandelingen (ook van samenwerkende specialisten) daaronder begrepen, welke de trainer geboden achtte het beoogde te behalen, vallen hieronder. Indien achteraf mocht blijken dat het beoogde resultaat door verzwegen medische- en/of psychische gebreken niet (volledig) kan worden bereikt heeft JA-PT het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden onverminderd de gehoudenheid van de trainee om het trainingsbedrag over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
De trainee onderwerpt zich aan de door zijn personal trainer gegeven instructies en vastgestelde veiligheidsmaatregelen. Indien de trainee de instructies overtreedt, is zulks een reden om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van de trainee om het trainingsbedrag over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

JA-PT is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de training. Daarnaast is JA-PT niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van deelnemers, die zijn achtergelaten in en de nabijheid van de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. De trainee is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van JA-PT of anderen.

JA-PT is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of veroorzaakt door het verzwijgen van medische- en of psychische problemen van trainee.

Artikel 6. Duur van de overeenkomst en trainer
De overeenkomst wordt aangegaan per periode van één (1) maand. De trainingen worden aansluitend uitgevoerd met een minimale frequentie van één training per week. De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging welke voor of op de 15e dag van de maand plaats moet vinden.

JA-PT behoudt altijd het recht om de trainer te wisselen voor een andere trainer.

Artikel 7. Afzeggen en inhalen
Vakantieperiode(s), ziekte en afzeggingen wegens bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van JA-PT) dienen minimaal 24 uur van tevoren persoonlijk of via telefonisch contact aan uw personal trainer te worden gemeld. Afzeggingen binnen 24 uur voor de training worden in rekening gebracht.

Hierop kan door de JA-PT naar eigen inzicht uitzondering worden gemaakt.

Artikel 8. Betalingen
JA-PT draagt er zorg voor dat trainee voor de 15e van de maand de rekening voor de volgende maand krijgt gepresenteerd. Betaling van het factuurbedrag moet zoveel mogelijk voor de 1e dag van de volgende maand, maar altijd binnen veertien dagen na factuurdatum worden voldaan op de rekening van Jan-Albert Noordstra Personal Training, rekeningnummer NL39 ABNA 0613 5137 03 van de ABN Amro te Dokkum, onder vermelding van factuurnummer.

De kosten zijn gebaseerd op de tarieven zoals vermeld op de website van JA-PT. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Mocht de training op een andere locatie dan gebruikelijk worden gegeven dan vindt er een toeslag plaats van €0,29 per gereden km, gerekend vanaf de woning van de personal trainer van en naar de plaats waar de training zal worden gegeven.

Het bedrag voor één trainingspakket kan eenzijdig door JA-PT worden aangepast. Dit zal door JA-PT voor of tijdens de 15e van de voorgaande maand aan de trainee worden medegedeeld.